Verantwoording


 

Toelichting verantwoording 2017

  1. De administratie wordt gevoerd op kasbasis. Toezeggingen zowel betreffende te ontvangen gelden als te besteden gelden worden eerst na realisatie verantwoord.
  1. Alle gelden worden ingezameld via bankrekening NL34INGB0002806200 en bankrekening NL14RABO036569204 ten name van de stichting.
  1. De uitkeringen worden vastgesteld conform de statuten (art.2 lid b van de statuten) waarin staat vermeld:“Inzamelingen worden gehouden onder de lezers van het NRC Handelsblad, teneinde met de opbrengst daarvan aan het lenigen van de gevolgen van zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen een samenleving in beweging, waaronder begrepen het verstrekken van uitkeringen aan instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen”
    De begunstigden betreft over het algemeen 30 á 40 plaatselijke kleine organisaties, die onder moeilijke omstandigheden hulp verlenen in acute nood, waarvoor (nog) geen overheidsvoorzieningen voorhanden zijn.
  1. De leden van de Commissie genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en maken geen gebruik van hun recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De kosten voor administratie, porti, telefoon etc. alsmede de kosten van de vergaderingen en controle worden gedragen door de Stichting.

Amsterdam, 23 maart 2018

Het bestuur