Aanvraag voor een bijdrage

Bij het Fonds kunnen aanvragen worden ingediend voor een bijdrage in de kosten van een project of activiteit dat past binnen de doelstelling van het Fonds. Het Fonds heeft als doelstelling het verstrekken van bijdragen voor het lenigen van de gevolgen van zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen de samenleving in beweging, waaronder begrepen het verstrekken van uitkeringen aan instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen.

Kijk onderstaande voor de volledige beschrijving van de criteria voor toekenning van een aanvraag.

Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen door het invullen en inzenden van het aanvraagformulier.
Bij dit formulier moet een aantal documenten worden meegeleverd. Die staan op het aanvraagformulier vermeld.

Het aanvraagformulier en de verplichte documenten moeten per mail worden ingezonden aan nrclezersfonds@nrc.nl.

Alleen aanvragen voor activiteiten of projecten die in Nederland worden uitgevoerd  kunnen worden gehonoreerd.

Procedure

De procedure van de behandeling is als volgt.

 • De ontvangst zal per mail worden bevestigd.
 • De commissie van het NRC Lezersfonds beoordeelt tweemaal per jaar de ontvangen aanvragen. De inzendtermijnen zijn : vóór 1 maart resp. vóór 1 oktober van enig jaar. Bericht of een aanvraag wel of niet wordt toegekend zal plaatsvinden na de voorjaars- resp. najaarsvergadering van de commissie, die in maart en oktober plaatshebben.

Criteria

Bij de beoordeling van aanvragen houden we rekening met de volgende criteria:

 • Het zijn instellingen waaraan bijdragen worden verstrekt, geen private personen;
 • Zij bevinden zich in Nederland en de aanvraag heeft een Nederlandse bestemming;
 • Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de doelstelling van de instelling past binnen de doelstellingen van de Stichting;
 • De aanvraag vergezeld gaat van een begroting, een jaarverslag en financiële jaarrekening van het voorafgaande jaar, een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en de Statuten van de vragende instelling;
 • De vragende instelling moet aangeven bij welke andere instellingen eveneens om een bijdrage is gevraagd;
 • Bij de verdeling gaat directe nood voor;
 • Verstrekking vindt alleen plaats als niet een ander fonds daarvoor meer is aangewezen;
 • Is de aanvraag bij wet of andere wettelijke regeling subsidiabel door de overheid dan wordt de aanvraag afgewezen;
 • Betreft de aanvraag een doel dat evident een taak van de overheid is, dan wordt de aanvraag afgewezen;
 • De aanvraag moet een duidelijk omschreven doel of activiteit betreffen. Er worden geen bijdragen verstrekt in de exploitatie van een instelling;
 • Het doel waarvoor een bijdrage wordt gevraagd moet naar de mening van de commissie realistisch zijn;
 • Doelen die duidelijk voor particuliere bekostiging in aanmerking komen, worden niet gehonoreerd;
 • De stichting richt zich met name op aanvragen:
  • die stille armoede en eenzaamheid helpen te bestrijden, sociale cohesie bevorderen en kwetsbaren in de samenleving ondersteunen;
  • die de praktische behoeften van onder meer drugsverslaafden, (jeugd)prostituees, daklozen of vluchtelingen vervullen;
 • De stichting financiert daartoe activiteiten, maakt investeringen mogelijk en ondersteunt vrijwilligers. Voorbeelden daarvan zijn (geen uitputtende opsomming): vluchtelingenhulp, daklozenopvang, voedselbanken en onderwijs en ontspanning voor kinderen die in armoede opgroeien