Privacy

Privacy Statement Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers (hierna Het Fonds)

In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Het Fonds. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Het Fonds gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Het Fonds is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Het Fonds vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het Fonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

– het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
– het voeren van een donateursadministratie;
– het sturen van een nieuwsbrief;
– onze bedrijfsvoering, zoals het verwerken van financiële gegevens in onze administratie;
– het voldoen aan een wettelijke verplichting;

Het Fonds verwerkt persoonsgegevens ontvangen via website, mailbox, post en telefoon. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerken wij geen persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt Het Fonds?

Het Fonds verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

  • NAW-gegevens (naam, woonplaats);
  • bankrekeningnummer (IBAN);
  • telefoonnummer;
  • geslacht;
  • e-mailadres;
  • interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er kan bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers worden opgeslagen).
  • gegevens over giften, machtigingen, notariële akte en nalaten.

Het Fonds ontvangt (persoons)gegevens direct van uzelf, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Het Fonds kan een e-mailnieuwsbrief aanbieden waarmee onze relaties geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van Het Fonds. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Het Fonds voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, tenzij dit uit een wettelijke verplichting voortkomt. Het Fonds verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Het Fonds bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en/of zolang dat uit wettelijke verplichtingen voortvloeit.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Het Fonds. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan wettelijke verplichtingen kan worden voldaan, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Stuur uw verzoek naar: Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers, Postbus 20554, 1001 NN Amsterdam.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Het Fonds behorende websites. Het Fonds kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

We verzamelen gegevens om uw ervaring te verbeteren en op uw wensen af te stemmen.
Cookies die via nrclezersfonds.nl geplaatst worden zijn voor het optimaal functioneren van de site,
voor analyses op geaggregeerd niveau.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Een e-mail sturen kan naar nrclezersfonds@nrc.nl

Ten slotte

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2018. Het Fonds behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement.