BELEIDSPLAN NRC LEZERSFONDS 2024 - 2029

Het NRC lezersfonds, opgericht in 1928, heeft ten doel het verkrijgen en verstrekken van bijdragen ten behoeve van maatschappelijke doelen, zoals het lenigen van de gevolgen van zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen de samenleving in beweging, waaronder begrepen instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen.

Het Fonds zamelt actief gelden in. Hiertoe heeft zij onder andere een website met doneerfunctie. Jaarlijks, aan het einde van het jaar, wordt met medewerking van Mediahuis NRC middels advertenties en artikelen in de verschillende uitgaven van NRC aandacht voor het Fonds en daarmee voor de noden van behoeftigen gevraagd. In de advertenties wordt lezers opgeroepen een donatie te doen aan het Fonds. Tussen het Fonds en Mediahuis NRC bestaan afspraken opdat het Fonds voor deze publiciteit niet behoeft te betalen.

De ontvangen donaties worden toegekend aan hulporganisaties die gedocumenteerde aanvragen indienen en voldoen aan de doelstellingen van het Fonds en die in Nederland worden besteed. Uitkeringen vinden nimmer plaats aan particuliere personen. De toekenning van aanvragen geschiedt door een daartoe bestaande en breed maatschappelijk georiënteerde commissie, die tweemaal per jaar het bestuur van het Fonds adviseert op ingediende aanvragen.

Het bestuur noch de commissie krijgt enige vergoeding voor de werkzaamheden.

Mediahuis NRC verstrekt een bijdrage in de algemene kosten van het Fonds. Hierdoor kan de jaarlijkse opbrengst vrijwel volledig worden besteed aan de doelstellingen.

Het Fonds houdt voor de continuïteit een reserve aan van 1/10 deel van de opbrengsten over de afgelopen tien boekjaren. De beschikbare middelen zijn en worden ondergebracht op (spaar)rekeningen bij één of meerdere Nederlandse bankinstellingen.

Het beleid van het Fonds blijft erop gericht de allerarmsten en behoeftigen in onze maatschappij te ondersteunen. Het beleid richt zich op zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen de samenleving in beweging. Hier hoort bij het stimuleren van initiatieven die eenzaamheid tegengaan en het brede scala van activiteiten die sociale cohesie bevorderen. Dat doet het Fonds met de door haar donateurs ter beschikking gestelde middelen en met de door haarzelf en met medewerking van Mediahuis NRC gegenereerde aandacht. Het Fonds ondersteunt geen doelen die evident een taak van de overheid zijn.