BELEIDSPLAN NRC LEZERSFONDS 2020 - 2024

Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers, opgericht in 1928, heeft ten doel het verkrijgen en verstrekken van bijdragen ten behoeve van maatschappelijke en culturele doelen.

Het NRC Lezersfonds zamelt actief gelden in. Hiertoe heeft zij onder andere een website met doneerfunctie. Jaarlijks aan het einde van het jaar wordt met medewerking van NRC Media middels advertenties en artikelen in de verschillende uitgaven van NRC aandacht voor het Fonds en daarmee voor de noden van behoeftigen gevraagd. In de advertenties worden lezers opgeroepen een donatie te doen aan het fonds. Tussen het Fonds en NRC Media bestaan afspraken opdat het Fonds voor deze publiciteit niet behoeft te betalen.

De ontvangen donaties worden toegekend aan hulporganisaties die gedocumenteerde aanvragen indienen en voldoen aan de doelstellingen van het Fonds en die in Nederland worden besteed. Uitkeringen vinden nimmer plaats aan particuliere personen. De toekenning van aanvragen geschiedt door een daartoe bestaande en zorgvuldig samengestelde Commissie van NRC Handelsbladlezers, die tweemaal per jaar besluiten neemt op ingediende aanvragen.

Noch het bestuur noch de commissie krijgt enige vergoeding voor de werkzaamheden.

NRC Media vergoedt de algemene kosten van het Fonds.

Hierdoor kan de jaarlijkse opbrengst vrijwel volledig worden besteed aan de doelstellingen.

Het Fonds houdt voor de continuïteit een reserve aan van 1/10 deel van de opbrengsten over de afgelopen tien boekjaren. De beschikbare middelen zijn en worden ondergebracht op (spaar)rekeningen bij één of meerdere Nederlandse bankinstellingen.

Het beleid van het Fonds blijft er op gericht de allerarmsten en behoeftigen in onze maatschappij met door haar donateurs ter beschikking gestelde middelen en met door haarzelf en met medewerking van NRC Media gegenereerde aandacht te ondersteunen. Het is niet altijd gemakkelijk stille armoede op het spoor te komen. Voor 2020 en de komende jaren zal daar extra aandacht aan worden besteed.